Ordensreglement

Ordensreglement for Ejerforeningen Hvidovrevang

Beliggende Næsborgvej 10 – 88, 2650 Hvidovre.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 24. august 2021.

Community rules in English

 1. De til ejendommen hørende fællesanlæg stilles under beboernes beskyttelse. Ved forurening af udvendige og indvendige trapper, cykelkældre, kældergange, grillpladser og øvrige arealer, er der rengøringspligt. Der skal vises hensyn overfor ejendommens beplantning. Hvis foreningen er nødig at foretage rengøring pga. manglende efterfølgelse af ovenstående, og det tydeligt kan identificeres hver der ikke har overholdt sin rengøringspligt, pålægges denne ejer en afgift på kr. 600,- pr. påbegyndt time, der opkræves over fællesudgiften.
 2. Ejendommens ydre vedligeholdelse forestås af Ejerforeningen og ingen beboer må ændre på ejendommens ydre fremtoning; herunder men ikke begrænset til ydermure, kældre, opgange, grillrum eller plankeværker gennem maling, iskruning, eller anden adfærd, der ikke er godkendt af Ejerforeningen.
 3. Enhver beboer må i sin adfærd tage hensyn til de øvrige beboere og ikke være årsag til gener. Den enkelte beboer er i denne forbindelse ansvarlig for sine gæster.
 4. Opslagstavlerne i opgangene er Ejerforeningens mulighed for at orientere beboerne om f.eks. vandlukning og andet der sker i foreningen. Beboerne kan anvende disse til oplysning om datoer og tidsrum med øget støj i forbindelse med håndværkere, fester, etc.
 5. Husdyr må holdes, på betingelse af at de ikke er til gene for ejendommens beboere, ved blandt andet støj, lugt eller forurening.
 6. Alle husdyr skal holdes i snor på trapper, og når de opholder sig udendørs på ejendommens arealer. Hundeluftning på ejendommens grønne områder er forbudt. Ved hundeluftning forstås, at hunden udelukkende bringes til de grønne områder for at besørge. (Dette kan der dog gøres undtagelse for i forbindelse med hvalpe, der i en kort periode skal renlighedstrænes). Hunde må gerne opholde sig på de grønne områder, hvis de er i snor, og ejer f.eks. sidder på en bænk/tæppe eller krydser græsplænen for at komme et andet sted hen (f.eks. åen/parken). Der henvises desuden til ejendommens hundeindhegning, der findes i det sydøstlige hjørne af ejendommen (ud mod Næsborgvej og Vigerslevparken). Her kan hunden løbe fri uden snor. Husk at tage hensyn til hinandens hunde. Ejer er forpligtet til at samle hundens efterladenskaber op alle steder på ejendommen. Også i hundeindhegningen. Den enkelte husdyrejer holdes ansvarlig ved overtrædelse af disse regler.
 7. Der må ikke stilles noget, herunder cykler, barne- og klapvogne, skateboard, løbehjul, kasser, sko eller tilsvarende, i indgangspartierne, på trappeafsatser og i kældergange. Det er flugtveje i tilfælde af brand. Cykler, barne- og klapvogne, løbehjul kan sættes i cykelkældre. Motorkøretøj på mere end 50 ccm, må ikke stilles i cykelkældre (pga. brandfaren).
 8. Der er P-kontrol på Hvidovrevangs arealer. Se reglerne for parkering på skilte i indkørslen og ved midtergræsplænen. P-pladserne må kun benyttes af køretøjer med tilladt totalvægt under 3500 kg, registeret som tilhørende beboere og deres gæster, hvor synligt P-bevis eller korrekt udfyldt gæstekort skal være i bilen.
 9. Der må ikke parkeres / stilles køretøjer ved de gule striber. Dog må der holdes kortvarigt ved optagelse og afsætning af passagerer, ved af- og pålæsning af varer samt i forbindelse med ind- og udflytning af lejligheder, på betingelse af at brandbiler, renovationsvogne og tilsvarende kan komme uhindret forbi.
 10. På grund af manglende p-pladser i forhold til antal lejligheder, må der ikke stilles påhængsvogne, trailere og lignende på ejendommens arealer. Campingvogne må gerne stå på p-pladsen, under kortvarig klargøring. Biler uden nr. plader vil blive fjernet hurtigst muligt og uden varsel.
 11. Affaldsskakterne i opgangene er spærrede og må ikke bruges. Affald skal afleveres i følgende skraldedepoter.
  1. Fordelte ”affaldsområder” på parkeringsarealet, hvor flere forskellige typer husholdningsaffald kan afleveres. Affaldstyperne kan variere, så derfor skal man følge anvisning på affaldscontaineren.
  2. Storskrald ved nr. 88. Ved indgangen til storskraldsrummet er der en oversigt over de accepterede affaldstyper, og man er forpligtet til at orientere sig om hvilke affaldstyper man kan komme af med, før affald bliver efterladt. Accepterede affaldstyper kan variere, da vi løbende tilpasser i forhold til hvad kommunen aftager for ejerforenings medlemmer.
  3. Rum til grønt affald overfor nr. 40 til planter, grene, pottemuld og juletræer.
  4. Byggeaffald må ikke lægges nogen steder på ejendommen. Dette skal ejeren selv fjerne fra ejendommen. Byggeaffald omfatter: køkkener, sanitet, murbrokker, klinker og fliser, beton, puds og lignende.
  5. Affald afsat andre steder end de dertil indrettede områder, eks. I kældergangen og opgange, er ikke tilladt.
  6. Hvis foreningen er nødig at foretage rengøring pga. manglende efterfølgelse af punkt 1-5, og det tydeligt kan identificeres hvem der ikke har overholdt reglerne i punkt 1-5, pålægges denne ejer en afgift på kr. 1000,- pr. påbegyndt time, der opkræves over fællesudgiften.
 12. Disse depoter skal benyttes jævnfør ovenstående og skiltningen ved de individuelle steder. Containerne til husholdnings affald må ikke fyldes mere end de kan lukkes, så tilsmudsning og beskadigelse af containerne undgås. Affald må på ingen måde kunne udgøre en fare for ejendommens ansatte eller andre.
 13. Musikudfoldelse må ikke genere de øvrige beboere, hverken inden- eller udendørs på ejendommens område. Ved fester bør musikudfoldelse mødes med forståelse fra de øvrige beboere, HVIS varsling er sket og det ikke sker for ofte. Sæt seddel på opslagstavlen i egen og nabo opgang eller tal med berørte beboere. Støj fra værktøj må kun forekomme fra kl. 7:00 til 19:30 på hverdage og fra 10:00 til 14:00 på lørdage, søndage og helligdage. Brug af egen vaskemaskine og tørretumbler må kun ske mellem 7:00 og 22:00.
 14. Unødig støj ved leg på trapper og afsatser er ikke tilladt. Boldspil og lignende skal foregå på ejendommens fodboldbane, ligesom ejendommens legepladser bør anvendes i stedet for p-plads arealerne. Både af hensyn til sikkerheden for børnene og således at låger til storskrald, biler, cykler og lignende ikke bliver beskadigede.
 15. Ejendommens vaskemaskiner er kun til brug for ejendommens beboeres private husholdning og må ikke benyttes af – eller for – andre. Børn under 15 år må ikke anvende maskinerne. De ophængte reglementer skal følges. Eventuelle skader skal straks meldes til varmemester. Er brugeren skadevolder, er vedkommende også erstatningspligtig. Hver beboer er ansvarlig – både økonomisk og ved brug – for den udleverede nøgle/nøglebrik til døren og adgangsbrik til vaskemaskine. Udlån af disse vil medføre inddragelse af muligheden for brug af foreningens vaskemaskiner.
 16. Gulvafløb i bad og afløb i køkken renses af beboeren selv eller for beboerens regning. Alle driftsforstyrrelser vedrørende afløb, skal straks meldes til varmemesteren. Den enkelte beboer er økonomisk ansvarlig for skader og/eller tab, forårsaget af for sen anmeldelse.
 17. Det er ikke tilladt, at have termostatbatterier i lejlighederne, efter 1. juli 2013.
 18. Det er samtlige beboeres ansvar at læse og forstå samt rette sig efter dette ordensreglement og husorden samt de anvisninger, der på Ejerforeningens vegne opsættes på ejendommens grund. Overtrædelse af dette reglement kan medføre, at der tages skridt til af sætte beboeren ud af lejligheden.
 19. Brug af altanerne må ikke være til gene for de øvrige beboere. Brugen skal i sin helhed være storm og brandsikker. Ophold på altanen skal være dæmpet efter kl. 22. Støjende husdyr må ikke anbringes på altanen. Der må ikke efterlades madrester på altanen af hensyn til risikoen for skadedyr. Altaner og disses afløb skal holdes rene. Medlemmerne skal sørge for rydning af sne på altanerne, således at der ikke forekommer skader.
 20. Der må ikke foretages ændringer på altanen herunder maling, indhegning el. lignende. Der må ikke fastmonteres tørresnor eller andre genstande på facaden eller altanen. Afskærmning eller afdækning af altanerne er forbudt. Grå persienner og gardiner kan anvendes. Det er ikke tilladt at ryste tæpper og duge fra altanen. Der må ikke kastes genstande ud fra altanen f.eks. cigaretter eller affald.
 21. Altanerne skal fremstå pæne og ryddet. Altanerne må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, cykler, flyttekasser eller hårde hvidevarer. Det er tilladt at stille barnevogne på altanerne. Altankasser er tilladt indvendigt på altanen. Tørrestativer, hvor stativets højde ikke overstiger altankanten, må benyttes på altanen.
 22. Det er tilladt at grille på åbne altaner med gas- og el grill under hensyntagen til naboer. Det er ikke tilladt at grille med kulgrill eller åben ild. Brug af gasvarmere og åben ild, fx bål og fakler er ikke tilladt. Gasflaske til gasgrill må maksimalt være på 5 kg.


Bestyrelsen, Hvidovrevang